Tips till dig som anbudslämnare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös (ESEM) upphandlingar regleras av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (SFS 2007:1092), LUF och i vissa delar Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091), LOU.

Vissa upphandlingar samordnas med Eskilstuna kommun och dess bolag. Vill du ta del av aktuella upphandlingar så annonseras de på följande platser:

Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Visma Tendsign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet. Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Visma TendSign.

Tips

Börja arbeta i god tid
Beställ förfrågningsunderlaget i god tid, det tar tid att gå igenom det. Läs förfrågningsunderlaget noggrant, markera krav och vad som efterfrågas.
Begärd information
För att anbudet ska bli komplett vid inlämning krävs att samtliga handlingar är bifogade. Beställ därför eventuella intyg eller andra dokument som ska bifogas anbudet i god tid. Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna information som inte efterfrågats.
Reservationer
Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas.
Utformning av anbudet
Utforma anbudet enligt anvisning i förfrågningsunderlaget.
Frågor
Alla frågor ska ställas via Visma TendSign och alla svar ges också via Visma TendSign. I förfrågningsunderlaget finns ett sista datum för att ställa frågor så tänk på att ställa eventuella frågor i god tid.
Krav och villkor
Tänk igenom så att ni verkligen kan leva upp till alla angivna krav och att ni accepterar de angivna avtalsvillkoren.
Rättelser
Förfrågningsunderlagen kan rättas eller kompletteras under anbudstiden. Sådana kompletteringar görs alltid i Visma TendSign och delges till den mailadress som angavs när underlaget beställdes.
Sista datum för anbudssvar
Du kan jobba med anbudet i TendSign fram till kl 23.59 sista anbudsdagen.