Elhandel

Anders-Åsa1920x1000.jpg

Elhandel med kundernas bästa i fokus

Idag har vi en fri elmarknad i Sverige. Det betyder att invånarna i Eskilstuna och Strängnäs kan välja vilket elhandelsbolag de vill köpa sin el ifrån. Frågar du oss tycker vi naturligtvis att de ska köpa elen från Eskilstuna Energi och Miljö eller SEVAB Strängnäs Energi. På så vis stannar vinsten i den egna kommunen.

Vi erbjuder EEMs och SEVABs kunder en rad olika elavtal. Våra premiumavtal är Eskilstuna-el och Strängnäs-el som vi producerar själva av förnybara bränslen i våra kraftvärmeverk. Förutom dessa avtal har vi en rad andra elavtal som låter kunderna välja mellan fast eller rörligt pris eller en kombination av båda. 

AVDELNINGEN KRAFTHANDEL

Inköp av el
På avdelningen Krafthandel köper vi in all el som säljs till EEMs och SEVABs elkunder. Våra övergripande arbetsuppgifter är marknadsanalyser, prissättning, produktutveckling, portföljförvaltning och omvärldsbevakning. När vi köper in elen som en råvara och omvandlar den till olika elavtal uppstår en ekonomisk risk som vi inom avdelningen har i uppdrag att hantera. Det gör vi bland annat genom att ta fram prognoser kring kundbehovet av el på kort och lång sikt.

Stöd till Försäljningsavdelningen
Löpande fungerar vi som stöd till Försäljningsavdelningen, bland annat genom att vi tar fram aktuella erbjudanden inför möten och kontakter med våra elkunder.

Handel med elcertifikat
Vi sköter handeln med elcertifikat, som är ett nordiskt stödsystem för ökad produktion av el från förnybara energikällor. I ansvaret ingår även att se till att vår kvotplikt uppfylls, det vill säga att vi har så många elcertifikat som vi är skyldiga att ha i förhållande till den mängd el vi säljer till våra kunder. Dessutom säljer vi de elcertifikat som erhålls vid produktionen av el från förnybara bränslen i vårt kraftvärmeverk i Strängnäs.

Ursprungsgarantier och utsläppsrätter
Vi ansvarar för hanteringen av ursprungsgarantier; elektroniska handlingar som visar vilken typ av energikälla elen kommer ifrån. Detta gör vi både för den el vi bara säljer och för den el vi producerar själva och säljer. Vi sköter också handeln med utsläppsrätter för koldioxiden som uppstår vid vår elproduktion. Här ingår att tillgodose EEMs och SEVABs behov av utsläppsrätter samt att sälja överskottet på den europeiska marknaden.

Primärt marknadsområde
Försäljningen av el sker huvudsakligen inom Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. Undantag är företagskunder som har anläggningar på flera platser i landet, vid ramavtal, när kunder flyttar från vårt primära marknadsområde eller när man vill ha ett elavtal till sommarstugan också.