Elnät

Elnät.jpg

Så mycket mer än bara el

Utan el stannar Eskilstuna och Strängnäs. Tillgången till elektricitet är en service i samhället som bara måste fungera. Och det är vårt ansvar att se till att elen kommer fram till våra kunder. Det gör vi genom att ständigt underhålla, bygga ut och utveckla våra lokala elnät.

I affärsområdet Elnäts uppdrag ingår även att planera för framtidens elförsörjning. Eskilstuna och Strängnäs är tillväxtområden, vilket bland annat innebär att lokal hållbar elproduktion i alla storlekar är på frammarsch. Detta ställer nya krav på våra elnät. En viktig faktor är övergången till ”smarta nät” med modern teknik som automatiskt ser till att tillgången på el alltid motsvarar kundernas behov.

 

AVDELNINGAR

Nätutveckling
På avdelningen Nätutveckling tar vi emot beställningar från kunder som vill ansluta sig till våra elnät och genomför en projektering för att säkerställa rätt tekniska förutsättningar. Det kan handla om att ansluta alltifrån en enskild villa till stora industrier. I projekteringen ingår arbete kring markrätt, elkraftteknisk och ekonomisk dimensionering samt att på aktuella nätkartor exakt dokumentera var kablar och övrig utrustning är placerade.

Entreprenad
Från avdelningen Planering lämnas projekten över till Entreprenad för utförande. Våra uppdragsledare förbereder arbetet och leder sedan byggnationen, som utförs av våra eldistributionstekniker. Det är också dessa tekniker som är ute och underhåller och reparerar våra elanläggningar vid behov. Vi har alltid tekniker i beredskap dygnet runt, redo att rycka ut och avhjälpa fel.

Drift
Driftavdelningen ansvarar för drift och underhåll av elnätet. Med ett väl avvägt underhåll ser vi till att anläggningarna fungerar säkert och uppfyller lagkrav och krav på tillgänglighet. Medarbetare finns i beredskap för våra kunder 24 timmar om dygnet, året runt för att hela tiden säkerställa elleverans.

Stadsnät & Nätmarknad
På avdelningen håller vi koll på hur mycket el som överförs från regionnätet och från våra lokala elproducenter i förhållande till hur mycket el kunderna förbrukar.

I vårt uppdrag ingår även att arbeta med Marknad & Försäljning kring nätavtal och prismodeller, bedriva övergripande affärsutveckling samt sköta kontakter med myndigheter. Inom avdelningen har vi det övergripande affärsansvaret för EEMs och SEVABs stadsnät. Den dagliga driften av stadsnäten inklusive försäljning, utveckling och utbyggnad sköts av Fibra, ett bolag som ägs av EEM och SEVAB tillsammans med Mälarenergi i Västerås samt Arboga kommun. Förutom ägarstyrning av Fibra ansvarar vi för strategier kring utbyggnad av stadsnäten.

ANLÄGGNINGAR

Elledningar, ställverk och transformatorstationer

Eskilstuna
Det är vi som sköter övervakning, drift, utbyggnad och utveckling av Eskilstunas cirka 180 mil elledningar, åtta mottagningsstationer och 550 fördelnings- och nätstationer.

Strängnäs
I Strängnäs och Mariefred ansvarar vi för övervakning, drift, utbyggnad och utveckling av cirka 130 mil elledningar, fem mottagningsstationer och 580 fördelnings- och nätstationer.