Hantering av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss.

Företaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) (org nr 556935–7501) behandlar personuppgifter om dig som anställd i enlighet med svensk lag. ESEM är därmed personuppgiftsansvarig. Om du har frågor kring denna policy eller behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss.

Personuppgifter enligt denna policy behandlas enligt våra ändamål. Dels av ESEM internt, dels av tjänsteleverantörer med vilka ESEM har personuppgiftsbiträdes-avtal.

Läs hela integritetspolicyn

Det är EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/379) som reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 för alla medlemsländer i EU samtidigt. 

I Sverige infördes därför en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen).

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Exempel: namn, personnummer, mejladress och adress.

Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. fastighetsnummer, användar-ID, IP-nummer, registreringsnummer på bilar, mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

En behandling av en personuppgifter är varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifter. Det gäller både manuell och automatisk hantering. Generellt gäller att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamling, registrering, utskrivt, ändring, granskning - är alla exempel på en behandling. 

Främst hanteras personuppgifter i IT-system och databaser, men även i programvaror som Office-paketet (Word och Excel) och pdf-filer räknas som behandlingar.

Eskilstuna Energi och Miljö (organisationsnummer: 556458-1907) (”EEM”) och SEVAB Strängnäs Energi (”SEVAB”) med organisationsnummer: 556527-5764, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag AB respektive Strängnäs kommun, har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade EEM och SEVAB att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö(”ESEM”) med organisationsnummer: 556935-7501, ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEM:s och SEVAB:s verksamheter och anläggningar. Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 500 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB.

EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (”ESEL”) med organisationsnummer: 556964-8727.

Beroende på vilken nyttighet du använder hanteras dina personuppgifter av personuppgiftsansvarig enligt följande:

ESEM: samtliga nyttigheter såsom återvinning, VA, fjärrvärme, el m m.

EEM: återvinning, VA, fjärrvärme, el, stadsnät m m.

SEVAB: återvinning, VA, fjärrvärme, el m m.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB: elnät

SEVAB Nät AB: elnät, stadsnät

ESEL: el

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB: el

SEVAB Energiförsäljning AB: el

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte. Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal (detta framgår av det avtalserbjudandet som du får från oss) använder vi oss av Upplysningscentralen (UC).
Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.

För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress eller fastighetsadress.

Fullständig information om vilka olika kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig finns dokumenterad i vår registerförteckning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Eskilstuna  Strängnäs Energi och Miljö ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av våra produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive systemtester), samt för viss statistik (så som statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring.

Om inte direktreklamspärr begärts kan vi också använda dina personuppgifter för marknadsföring, till exempel för att kunna ge dig personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster. Dessa baseras på dina befintliga produkter, förändringar i dina produktengagemang samt beteende och rörelsemönster i våra kommunikationskanaler. Vid marknadsföring kan Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö även komma att kontakta dig via e-post om inte du uttryckligen tackat nej till det.

Profilering av din information sker i syfte att ge dig bättre information om t.ex. energianvändning, erbjudanden om produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Vi tillämpar inte något automatiserat beslutsfattande som baseras på en profilering av dina personuppgifter som kommer att innebära att du nekas produkter eller tjänster hos oss.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal med oss (vilket kommer att framgå av det avtalserbjudandet du får från oss) gör vi en individuell bedömning om kreditvärdigheten och vår möjlighet att ingå avtal med dig baserat på detta. Vi använder Upplysningscentralen (UC) för att ta en sådan upplysning.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.

Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt vår gallringsplan/dokumenthanteringsplan utifrån typ av personuppgift. Kontakta vårt dataskyddsombud för att ta del av detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till oss på den adress som anges nedan under "kontakt". Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö på den adress som anges nedan. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsmyndigheten. Du når dem via epostadressen imy@imy.se.

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på imy.se.

Personuppgiftsansvarig
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 
Kungsgatan 86 
631 86 Eskilstuna  

Organisationsnummer: 556935-7501
Telefon: 016-10 60 00 

Dataskyddsombud
Anna Strömbert
dataskyddsombud@esem.se 

Om oss

Vi är ett unikt driftbolag med cirka 600 kunniga och yrkesskickliga människor. Tillsammans ser vi till att vardagen fungerar för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs.

Jobba hos oss

Välkommen att vara en del av ett modernt bolag med schyssta och modiga kollegor. Tillsammans ser vi till att invånarna och företaget i våra två kommuner får en fungerande i vardag.