Hållbar upphandling

För oss på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är det viktigt att våra upphandlingar är så hållbara som möjligt. Bland annat ser vi positivt på leverantörer som kan leverera varor och tjänster som är anpassade efter ett cirkulärt flöde och vi arbetar för att våra entreprenader ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Till exempel ställer vi krav på materialval, arbetsfordon och transporter.

De krav och villkor som vi ställer i upphandlingar grundas i politiska beslut, styrande dokument eller riktlinjer för bolaget. Villkoren anpassas efter vilken påverkan som varorna och tjänsterna beräknas ha på människor och miljö.

Vår målsättning att vara klimatpositiva till 2045 visar på en hög ambitionsnivå. För att klara det behöver vi ta ett gemensamt ansvar tillsammans med våra leverantörer.

Vi ska sänka våra klimatutsläpp kraftigt fram till 2030. Som ett led i det ställs miljökrav på fordon och transporter.

Eskilstuna kommunkoncern har antagit följande drivmedelsprioritering:

  • El (inklusive vätgas) och biogas.
  • Biodiesel (till exempel HVO).
  • Fossila drivmedel (låginblandning av förnybara bränslen).

Vi arbetar för att hantering och användning av kemikalier ska ske på ett sätt som minskar påverkan i den yttre- och inre miljön, samt den påverkan som kemikalier kan ha på personalens hälsa.

Att minska avfallsmängderna och att få ett mer cirkulärt flöde av resurser i samhället ger goda effekter på klimatet och andra miljöområden. I avtalen för möbler ställs det till exempel krav för att göra det lättare att återbruka möblerna. Inom flera avtal ses engångsartiklar över och produkter för flergångsbruk läggs till.

Eskilstuna kommunkoncern ser positivt på leverantörer som kan leverera varor och tjänster som är anpassade efter ett cirkulärt flöde. Några exempel på cirkularitet kan handla om produkters livslängd, att varor tillverkas i återvunna eller biobaserade material eller att komponenter kan återvinnas.

Social hållbarhet innebär flera olika saker. För oss innebär det att säkerställa att vår försörjning av varor, tjänster och entreprenader inte sker på ett sätt som exploaterar arbetskraft eller barnarbete, både i Sverige och utomlands. Det innebär också att få fler personer som i dag står långt från arbetsmarknaden ska kunna få jobb.

Klicka här för att läsa ESEMs uppförandekod.

Eskilstuna kommun är en diplomerad Fairtrade City och vill vara ett föredöme för rättvis handel och etisk konsumtion. I vissa upphandlingar ställs därför krav på att hela eller delar av sortimentet ska vara etiskt märkt. Detta gäller exempelvis upphandling av kaffe, te och bananer.

Ekonomiskt hållbar upphandling innebär att vi använder skattemedlen för att stimulera ett väl fungerande näringsliv, en variation av leverantörer och en sund konkurrens.

De allra flesta leverantörer vill göra rätt för sig. Det finns dock en risk för att seriösa leverantörer får konkurrens av oseriösa företag som försöker dra fördelar genom att till exempel bryta mot lagar och regler, inte betala skatt, exploatera arbetskraft med mera.

Eskilstuna kommunkoncern arbetar för att göra affärer med sunda leverantörer som i sin tur har sunda underleverantörer.

Vi har en strikt policy som säger att vi inte får ta emot någon form av muta eller förmån från någon, vare sig det handlar om leverantörer, kunder, media eller någon annan.

Aktuella upphandlingar

I Mercell Tendsign finns komplett förfrågningsunderlag att hämta.

Lämna anbud

Har du hittat en upphandling du vill delta i? Här kan du läsa om hur det går till att lämna ett anbud.

Kontakta upphandling

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!