Gemensamma anbud – samarbeta mellan företag 

Offentliga upphandlingar kan vara så pass stora att det är svårt för mindre företag att uppfylla alla krav. För att även mindre företag ska kunna delta finns det möjlighet att samarbeta och lämna gemensamma anbud tillsammans med andra leverantörer. Det är dock viktigt att det inte finns några konkurrensrättsliga hinder.

Samarbeta med både underleverantörer och partners

Leverantörer som funderar på att samarbeta i en upphandling har en del regler de måste hålla sig till. Grundregeln är att företag inte får samarbeta om det begränsar konkurrensen. Exakt vilka regler som gäller skiljer sig åt beroende på hur leverantören samarbetar med andra. Därför är det viktigt att hålla isär de olika samarbetsformerna.

Det finns främst tre olika alternativ för en leverantör som vill samarbeta med andra. Dessa alternativ är:

En leverantör kan ha rätt att använda sig av underleverantörer beroende på hur kraven i en upphandling ställs och formuleras. Det är också ganska vanligt att leverantörer använder sig av underleverantörer i offentliga kontrakt.

Det ställs ofta kvalificeringskrav i upphandlingar. Om en leverantör av någon anledning inte ensam kan uppfylla kvalificeringskrav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet, har leverantören rätt att åberopa andra företags kapacitet. Det kan då röra sig om ett företag som är helt fristående från leverantören.

I sitt anbud ska leverantören kunna bevisa att den kommer att förfoga över dessa resurser. Leverantören kan göra det genom att det åberopade företaget intygar detta i ett skriftligt åtagande. Där ska det framgå att leverantören kommer att förfoga över företagets kapacitet vad avser vissa ekonomiska, personella eller tekniska resurser.

Ett undantag är om den kapacitet som åberopas gäller utbildnings- och yrkeskvalifikationer. Då får leverantören endast åberopa ett annat företags kapacitet om det företaget också kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad som kapaciteten behövs för.

Flera leverantörer kan välja att gå ihop och lämna ett gemensamt anbud genom att bilda en sammanslutning. Det finns inga krav på att gruppen ska ha en viss juridisk form när anbudet lämnas.

Om det behövs har en upphandlande myndighet eller enhet rätt att begära att sammanslutningen av leverantörer ska ha en viss juridisk form i och med de tilldelas kontrakt. Det ska i så fall framgå av upphandlingsdokumenten vilken juridisk form som krävs.

 

Att tänka på vid samarbete med andra leverantörer

  • Ha koll på vad som efterfrågas i upphandlingsdokumenten och vilka samarbetsparter som ska anges i anbudet.
  • Ha koll på vilka krav som ställs på respektive samarbetspart.
  • Det ska tydligt framgå hur de olika samarbetsparterna uppfyller de olika kraven i upphandlingen.

Konkurrenslagen

I konkurrenslagen finns ett förbud mot samarbeten mellan företag som begränsar konkurrensen. Bestämmelsen innebär att det i regel inte är tillåtet för konkurrenter att samarbeta och lämna ett gemensamt anbud i upphandlingar. Samarbeten mellan företag som av olika skäl inte kan lämna anbud på egen hand i en upphandling är däremot tillåtna. Sådana samarbeten kan nämligen öka antalet anbud i upphandlingen och på så sätt bidra till att främja konkurrensen. På konkurrensverkets webbplats kan du läsa mer om detta och ta del av deras vägledning för samarbete i upphandlingar.

Lämna anbud

Har du hittat en upphandling du vill delta i? Här kan du läsa om hur det går till att lämna ett anbud.

Kontakta upphandling

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!