Återvinning

Kent 1920x1000.jpg

Återvinning som alla vinner på

Återvinnings uppdrag är att samla in och ta emot avfall från invånare och verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs och omvandla det till nya resurser.

Vi har valt att ligga i framkant när det gäller återvinning. Eskilstuna var först i världen med att erbjuda färgsortering av sex olika materialslag till villor. Samma system har även införts i Strängnäs. Tjänsten är möjlig tack vare en unik sorteringsmaskin på Lilla Nyby återvinningsanläggning som har en optisk läsare som separerar avfallet utifrån färgen på påsarna.
I Eskilstuna driver vi ReTuna Återbruksgalleria, som är Sveriges första shoppinggalleria för återbruk av begagnade saker. Gallerian belönades 2015 med priset som Årets Förebyggare vid Swedish Recycling Award, en årlig gala som premierar "lysande innovationer inom miljöområdet".

 

AVDELNINGAR

Återvinningscentraler
Inom avdelningen Återvinningscentraler hjälper vi privatkunder och företagskunder att sortera grovt avfall och farligt avfall på våra återvinningscentraler. I återbruksgallerian ReTunas depå, Returen, tar vi även emot begagnade saker som lämnas in för återbruk.

Transport hushåll
Vårt uppdrag är att samla in hushållsavfall från enbostadshus och flerbostadshus. Vi hämtar även latrin samt trädgårdsavfall.

Transport verksamhet
På den här avdelningen arbetar vi med att samla in avfall från företag och andra verksamheter. Vi utför även tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare. Utöver det levererar vi transport- och spoltjänster åt andra affärsområden inom bolaget. En stor del av avdelningens verksamhet bedrivs på den öppna marknaden i konkurrens med privata företag.

Produktion
Vi på avdelningen Produktion bemannar den optiska sorteringen, processar matavfall innan det skickas till rötning och gasutvinning samt ser till att övrigt material återvinns. Vi flisar och krossar trä och sorterar ut övrigt avfall som ska gå till förbränning. Våra medarbetare omvandlar även trädgårdsavfall till jordprodukter.

Administration
Vårt uppdrag är att utföra merparten av de dagliga administrativa arbetsuppgifterna för affärsområdet, som exempelvis sköta in- och utvägningar av fordon på våra vågar, ordermottagning, arbetsorderhantering och fakturering. Vi ansvarar även för transportledning för hela affärsområdets transportbehov.

System & Uppdrag
Vi på System & Uppdrag förvaltar och utvecklar de system som används inom affärsområdet, säkerställer kompetensen hos användarna och driver affärsområdets projekt och uppdrag.  Vi jobbar även med priser, förvaltning och utveckling av de produkter och tjänster som affärsområdet erbjuder våra kunder. 

 

ANLÄGGNINGAR

Eskilstuna

Lilla Nyby återvinningscentral och avfallsanläggning
Från att ha varit en gammaldags soptipp som anlades på 1950-talet där soporna grävdes ner, byggdes Lilla Nyby i början av 2000-talet om till en modern anläggning för återvinning och avfallshantering. Här sorteras och processas allt avfall för att sedan skickas vidare för att bli energi eller nya produkter. Anläggningen har årligen runt 200 000 besökare.

ReTuna återvinningscentral
ReTuna återvinningscentral öppnade 2015 och ligger strax intill ReTuna Återbruksgalleria. Med den nya anläggningen har vi mer än fördubblat kapaciteten att ta emot grovavfall från privatpersoner i Eskilstuna.

ReTuna Återbruksgalleria
ReTuna Återbruksgalleria öppnade 2015. Med gallerians butiker har alla som vill shoppa klimatsmart fått ett alternativ.

Strängnäs

Kvitten återvinningscentral och avfallsanläggning
Kvitten anlades även den på 1950-talet i en dalgång som fylldes upp med sopor vartefter. På 80-talet började vi successivt att minska det som lades på deponi. Idag sorterar vi allt avfall samt flisar trä för transport vidare till olika mottagare. Antalet besökare ligger på runt 65 000 per år.

Läggesta återvinningscentral
Läggesta invigdes 2007. Allt material som vi tar emot på återvinningscentralen sorteras och skickas vidare till olika mottagare beroende på typ av material. Anläggningen har årligen runt 35 000 besökare.