Energi

Karin Öman_1920x1000.jpg

Energi som når framtidens klimatmål redan idag

Inom affärsområde Energi produceras fjärrvärme, fjärrkyla och fordonsgas av förnybara råvaror. Vår leverans till både invånare och verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs bidrar därmed till att uppnå EU:s klimatmål*.

Fjärrvärmen produceras huvudsakligen i de två kraftvärmeverken. Ett i Eskilstuna där vi förbränner skogsbränslen och ett i Strängnäs där vi förbränner återvunnet trä. I kraftvärmeverken produceras även el från förnybara energikällor. För varje kg CO2e som vår verksamhet gav upphov till under 2017 så bidrog vi samtidigt till att utsläpp av 3,5 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

Till industrier, kontor och butiker i Eskilstuna levererar vi även fjärrkyla. I Eskilstuna produceras och distribueras också biogas till stadens bussar och personbilar. I Strängnäs levererar vi även ånga till bland annat läkemedelsindustrin, som är en nödvändig komponent i läkemedelstillverkningen.

* Ett av målen är att öka andelen förnybar energi till 20 procent av EU:s totala energikonsumtion till år 2020. Förnybar energi kommer från icke-fossila källor som vind, sol, vattenkraft och biobränsle.
KÄLLA: Regeringskansliet

 

AVDELNINGAR

Produktion
Produktionsavdelningen består av tre grupper, Drift, Underhåll och Support. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av fjärrvärme-, el-, fjärrkyla-, biogas- och ångproduktion.

Teknik & Utveckling
Avdelningen består av tre grupper, Distribution, Energiservice och Strategi & Analys. Avdelningen ansvarar för de befintliga distributionsnäten och utbyggnaden av dessa samt att erbjuda installation och service av kundernas fjärrvärmecentraler. Dessutom ansvarar avdelningen också för att driva anläggningsutveckling, bränslelogistik, processvattenkvalitet, statistik samt för uppföljning av utsläpp till luft och vatten.

 

ANLÄGGNINGAR

Eskilstuna

Kraftvärmeverk
Eskilstunas kraftvärmeverk togs i drift 2000. Här omvandlar vi förnybara biobränslen till fjärrvärme och lokal el. Kraftvärmeverket omvandlar 1,2 miljoner kubikmeter flisat skogsbränsle och avverkningsrester till 400 GWh värme och 200 GWh el per år.

Biogasanläggning
Från vår biogasanläggning på Ekeby reningsverk levererar vi fordonsgas som är en blandning av biogas och naturgas. Biogasen tillverkar vi ur nedbrytbar materia som avloppsslam och matavfall. Fordonsgasen används för att driva lokalbussar i Eskilstuna, större delen av vår egen fordonsflotta och Eskilstuna kommuns tjänstebilar. Den finns även tillgänglig att köpa för alla som har en biogasbil.


Strängnäs

Kraftvärmeverk
Strängnäs kraftvärmeverk har varit i drift sedan 2009. Även här omvandlar vi förnybara biobränslen till fjärrvärme och lokal el. Anläggningen omvandlar 280 000 kubikmeter returträ från samhället till 130 GWh värme, 50 GWh el och 45 GWh ånga.

Övriga värmeanläggningar
Vi producerar även värme i ett antal mindre värmepannor runtom i Eskilstuna och Strängnäs. Dessa förstärker kapaciteten på vintern när temperaturen sjunker långt under nollstrecket. Vi övervakar också lokala pannor som omvandlar värme till kunder som ligger för avsides för att anslutas till det ordinarie fjärrvärmenätet. I samtliga övriga anläggningar eldar vi till största delen med förnybara biobränslen.