Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp ny.jpg

Rening av vatten i ett evigt kretslopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Det är vi som förser invånarna i Eskilstuna och Strängnäs med det vatten som de behöver dagligen, vilket är cirka 160 liter per person.

I totalt cirka 250 mil ledningsnät – som vi underhåller, reparerar och bygger ut vid behov – levererar vi årligen runt nio miljoner kubikmeter dricksvatten till tiotusentals vattenkranar. Dessutom avleder vi ungefär 20 miljoner kubikmeter spillvatten till våra sex reningsverk, varav fyra finns i Eskilstuna och två i Strängnäs.


AVDELNINGAR

Planering
På planeringsavdelningen arbetar vi med utredningar och planering kring förnyelse och utbyggnad av ledningsnäten. I arbetsuppgifterna ingår även hantering av kundärenden för bland annat anslutningsfrågor och försäkringsärenden samt att hålla vår ledningsdatabas uppdaterad i vårt GIS-system.

Produktion
Inom avdelningen Produktion har vi hand om drift och underhåll av vatten- och avloppsreningsverken samt vattentornen i Eskilstuna och Strängnäs. Vi driver dessutom utveckling av processer och teknik för produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt biogas.

Distribution
På distributionsavdelningen sköter vi drift samt utvecklar och förnyar ledningsnätet med tillhörande pumpstationer och tryckstegringar. I samarbete med Planering är vi även med och utvecklar VA-ledningsnätet.

Kvalitetskontroll
På avdelningen Kvalitetskontroll har vi ansvaret att kontrollera att dricksvattnet som levereras inom våra två kommuner håller de höga kvalitetskraven. Det gör vi genom att kontinuerligt ta prov på dricksvattnet som sedan analyseras i vårt laboratorium. Även spillvattnet (avloppsvattnet) kontrolleras fortlöpande för att vi ska vara säkra på att reningen fungerar optimalt och att vi uppfyller utsläppskraven. 

Projekt & Investering
Inom avdelningen Projekt & Investering har vi hand om planering och utförande av större investeringar  och projekt inom affärsområdet. Vi har kontakt med företagets övergripande projektkontor och stöttar de andra medarbetarna på affärsområdet inom bolagets projektmetodik, XLPM. På avdelningen ansvarar vi för framtagning och förvaltning av investeringsplanerna som rör våra anläggningar och ledningsnät samt affärsområdets projektportföljsledning.

ANLÄGGNINGAR

Eskilstuna

Reningsverk
Ekeby reningsverk byggdes i början av 50-talet och har sedan dess utvecklats och byggts ut i flera omgångar. I slutet av 90-talet anlade vi Sveriges första våtmark på området och i början av 2000-talet installerade vi en anläggning för att utvinna biogas. Ekeby reningsverk betjänar cirka 100 000 personer och renar årligen cirka 17 miljoner kubikmeter avloppsvatten. I Eskilstuna sköter vi även driften av tre mindre reningsverk: Alberga, Bälgviken och Ärla. I dessa tar vi årligen emot och renar cirka 400 000 kubikmeter avloppsvatten från cirka 2 300 personer.  

Vattenverk
Hyndevad vattenverk togs i drift 1915. Fram till slutet av 40-talet klarade vi Eskilstunas vattenförsörjning genom att använda befintligt grundvatten. När det inte längre räckte byggdes verket om så att vi kunde börja producera eget grundvatten. Här tillverkas idag årligen drygt nio miljoner kubikmeter dricksvatten till cirka 100 000 invånare. I Eskilstuna driver vi även flera mindre vattenverk: Alberga, Bälgviken Näshulta och Ärla, där vi producerar sammanlagt cirka 173 000 kubikmeter dricksvatten per år till runt 2 300 personer.

Strängnäs

Reningsverk
Strängnäs reningsverk har varit i drift sedan 1960 och här renar vi varje dygn cirka 10 000 kubikmeter avloppsvatten från omkring 24 000 personer. I Mariefreds reningsverk, som varit i drift sedan 60-talet, renar vi cirka 1 600 kubikmeter avloppsvatten per dygn från drygt 4 000 personer.

Dricksvatten
Våra kunder i Strängnäs får sitt dricksvatten från vattenverket i Norsborg, söder om Stockholm, vilket transporteras hit i en tio mil lång vattenledning på Mälarens botten. I Strängnäs finns även Gorsingeholms vattenverk som är ett reservvattenverk som kan kopplas in vid behov.