VD & Stab

Stab.jpg

Stöd till ledning och verksamhet

Staben med dess olika funktioner och specialist-tjänster är ett viktigt stöd i den dagliga verksam-heten. Här hittar du HR, ekonomi, inköp, verksamhetsutveckling och IT, vars funktionschefer även ingår i koncernledningen tillsammans med vår VD, våra fem affärsområdes-chefer och vår chef för stödfunktionen Service.

 

AVDELNINGAR

HR
HR-avdelningens dagliga verksamhet innebär att stötta företagets alla chefer i HR-relaterade frågor och vid rekrytering av nya medarbetare. Vi på avdelningen ansvarar också för friskvård och att hålla oss ajour med gällande HR-regelverk. Det är också vi som har ansvar för ESEMs arbetsgivarvarumärke och arbetar för att ESEM ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomi
Inom ESEM finns en central ekonomiavdelning som sköter bokföring och bokslut för alla bolag. På avdelningen har vi en controller per affärsområde, som i nära samarbete med affärsområdenas chefer arbetar med den ekonomiska analysen av respektive verksamhet. På avdelningen ansvarar vi också för att ta fram ekonomirapporter, vilka fungerar som vägledning och beslutsunderlag för chefer, koncernledningen och våra styrelser.

Inköp
På inköpsavdelningen arbetar vi med strategiskt och taktiskt inköpsarbete och ansvarar för större inköp och upphandlingar. I vårt uppdrag ingår att upprätta avtal med externa leverantörer och se till att bolagets inköp görs i enlighet med våra ägares direktiv samt att gällande lagstiftning följs. Inköpsavdelningen arbetar löpande med att utveckla inköpsprocessen och identifiera och realisera besparingspotentialer.

Verksamhetsutveckling
På avdelningen Verksamhetsutveckling utvecklar, förbättrar och processorienterar vi verksamheten samt leder bolagets projektkontor. Vi driver hållbarhetsarbete som bland annat innefattar arbetsmiljö, säkerhet, socialt ansvarstagande och miljö samt stöttar med kvalitetssäkring av processer, system och anläggningar. I vårt uppdrag ingår även att miljödiplomera företag och event.

IT
På IT-avdelningen ansvarar vi för support och förvaltning samt utveckling av infrastruktur och systemlösningar inom IT för hela bolaget. System för kundhantering, ekonomi, inköp och mätinsamling är exempel på systemgrupper som vår avdelning förvaltar och utvecklar. Vi förser också medarbetarna med datorer och telefoner med tillhörande mjukvara.

Specialistfunktion inom juridik
I staben har vi en specialistfunktion som bistår ledningen och våra affärsområden i juridiska frågor med allt ifrån avtalstexter till enskilda kundärenden.